• Odwiedziło nas: 267889 osób
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 120 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Konkurs chemiczny

Jesteś tu: » Strona główna » Publikacje » Konkurs chemiczny

Konkurs chemiczny

Wstęp

 

W celu rozwijania zainteresowań, pobudzania twórczego myślenia oraz rozwijania umiejętności stosowania zdobytej wiedzy i motywowania uczniów do pracy, każdego roku w naszej szkole organizowane są konkursy przedmiotowe. Jednym z nich jest konkurs chemiczny  „Spotkanie z chemią”. Uczestnikami tego konkursu mogą być uczniowie klas drugich, którzy chcą wykazać się swą wiedzą oraz porównać ją z wiedzą i umiejętnościami swych kolegów i koleżanek. Aby umożliwić lepsze przygotowanie się do tego konkursu zamieszczam na naszej szkolnej stronie testy z lat ubiegłych.

„SPOTKANIE Z CHEMIĄ”

 

  KONKURS CHEMICZNY DLA KLAS DRUGICH 2009/2010

 

Przed Tobą szereg zadań, z którymi musisz się zmierzyć. Każde zadanie testowe ma tylko jedną poprawną odpowiedź. Zaznacz ją krzyżykiem, jeśli się pomylisz błędną odpowiedź weź w kółeczko, a prawidłową zaznacz krzyżykiem. W zadaniach otwartych zapisz obliczenia i podaj odpowiedź. Na rozwiązanie zestawu masz 45 minut.

Życzymy powodzenia!

 

1.      W roztworze wodorotlenku potasu pewien wskaźnik przyjmuje barwę zieloną.
Tym wskaźnikiem jest:

a)      wywar z czerwonej kapusty;                   c)   uniwersalny papierek wskaźnikowy;

b)      lakmus;                                       2;            d)   fenoloftaleina.

 

2.      Które z podanych tlenków reagują z wodą, tworząc zasady:
I. CO2,               II. CaO,                   III. CuO   

a)      tylko I;                   b)   tylko II;              c)   I i II;                   d)   II i III?

 

3.      Poprawny zapis równania dysocjacji jonowej zasady wapniowej to:

a)     

H2O

Mg(OH)2      Mg2+   +   2 OH;

b)      MgO   +   H2O      Mg(OH)2;

H2O

c)   Ca(OH)2       Ca2+   +   2 OH;

d)   CaO   +   H2O      Ca(OH)2.

 

4.      Wodorotlenek żelaza(II) można otrzymać w reakcji:

a)      żelaza z wodą;

b)      tlenku żelaza(II) z wodą;

c)      odpowiedzi a i b są poprawne;

d)      żadną z wyżej wymienionych reakcji.

 

5.      Który z wodorotlenków jest silnie żrący:

a)      wodorotlenek magnezu;         c)   wodorotlenek miedzi(II);

b)      wodorotlenek sodu;    d)   wodorotlenek glinu?

 

6.      W którym szeregu znajdują się wyłącznie wzory zasad:

a)      NaOH, Cr(OH)3, Cu(OH)2;                     c)    Pb(OH)4, Mg(OH)2, Fe(OH)2;

b)      KOH, Al(OH)3, Zn(OH)2;                       d)   NaOH, Ca(OH)2, KOH?

 

7.   Który z kwasów powoduje żółte zabarwienie białka:

a)      kwas azotowy(V);                                   c)   kwas siarkowy(VI);

b)      kwas węglowy;                                       d)   kwas solny?

 

8.   Jakie jony zawiera roztwór, w którym lakmus barwi się na czerwono:

a)      jony OH;        b)   jony H+;    c)  jony S2–;     d)  jony Na+?

 

9.   Która z wartości pH określa odczyn kwasowy:

a)      pH = 4;                  b)   pH = 7;               c)   pH = 10;             d)   pH = 14?

 

10. Jony H+  i NO3 powstają podczas dysocjacji jonowej:

a)  kwasu fosforowego(V);                            c)   kwasu węglowego;

b)      kwasu chlorowodorowego;                     d)   kwasu azotowego(V).

 

 

11. Równanie  NaOH  +  HNO3    NaNO3  +  H2O  opisuje:

a)      reakcję zobojętniania;             c)    reakcję rozkładu soli;

b)      dysocjację jonową soli;          d)   strącanie osadu soli z roztworu.

 

12. Produktami reakcji żelaza z kwasem siarkowym(VI) są:

a)      FeSO4 i H2;      c)    FeSO3 i H2;

b)     FeSO4 i H2O;   d)    FeSO3 i H2O.

 

13.W reakcji tlenku wapnia z tlenkiem siarki(IV) powstaje sól o nazwie:

a)      siarczek wapnia;                                     c)    siarczan(VI) wapnia;

b)      siarczan(IV) wapnia;                               d)    w tej reakcji nie powstaje sól.

 

14.W roztworze chlorku magnezu znajduje się:

a)      jednakowa liczba kationów magnezu i anionów chlorkowych;

b)      dwa razy więcej kationów magnezu niż anionów chlorkowych;

c)      dwa razy mniej kationów magnezu niż anionów chlorkowych;

d)      żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

 

15.W roztworze powstałym po zajściu reakcji opisanej równaniem:

CaCl2   +  2 AgNO3    2 AgCl↓  +  Ca(NO3)2    pozostaną jony:

 

a)      Ca2+ oraz Cl;         b)   Ag+ oraz  NO3;  c)   Ag+ oraz Cl;       d)   Ca2+ oraz  NO3.  

 

16.Podczas działania kwasu solnego na węglan wapnia obserwuje się:

a)   strącania barwnego osadu;                      c)   wydzielanie gazu;

b)      strącanie białego osadu;                          d)   nie widać żadnych oznak zachodzącej reakcji.

 

17. Który z czterech uczniów napisał poprawnie wzory: wapna palonego, wapna gaszonego,

wapienia:

a) CaCO3, CaSO4, CaCl2,

b) CaO, Ca(OH)2. CaCO3,

c) Ca(OH)2, Ca(NO3)2, CaCO3,

d) CaO, CaCl2, CaCO3

 

18. Który z wymienionych gazów nie występuje w cząsteczkach dwuatomowych?

a)      argon,

 b)  tlen,

c)   azot,

 d)  wodór.

 

19.  W dwóch zlewkach znajdują się następujące roztwory soli – AgNO3 i Pb(NO3)2:

 


Mając do dyspozycji tablicę rozpuszczalności soli i wodorotlenków, znajdź jeden wspólny odczynnik, który wytrąci osady w obu zlewkach. Napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania odpowiednich reakcji.

 

 

20. Ania chcąc uchronić swoje ulubione datury (pięknie kwitnące kwiaty) przed mszycami, kupiła w sklepie ogrodniczym środek owadobójczy o stężeniu 30%. Jednak z fachowej literatury dowiedziała się, że opryski profilaktyczne należy wykonywać, stosując preparat o maksymalnie 5% stężeniu. Oblicz jakiej objętości wody musiała użyć Ania do rozcieńczenia zakupionego środka owadobójczego, aby mogła otrzymać 200 g 5% roztworu?

 

 

Opracowała: Elżbieta Byczkowska

 

koniec header